Zapytania ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie usługi doradczej, prosimy o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi do dn. 16.12.2022 r.

 1. I. DANE MŚP – ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa MŚP zgodnie z dokumentem rejestrowym  Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fąfara
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Sylwester Fąfara
Telefon kontaktowy 606 750 806
E-mail sylwek@poligrafik.com.pl
Adres siedziby MŚP zgodnie z dokumentem rejestrowym
Województwo Świętokrzyskie
Gmina Kielce
Kod pocztowy i miejscowość 25-702
Ulica Stokowa
Numer budynku/ numer lokalu 7
NIP 6571007990

II. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – USŁUGI DORADCZEJ

 

Nazwa Usługi doradczej Usługa optymalizacji podatkowej działalności firmy
Rodzaj usługi standardowa/specjalistyczna
Opis Przedmiotu Zamówienia Optymalizacja podatkowa- zbadanie aktualnej sytuacji
prawno- podatkowej przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem zgodnych
z prawem podatkowym i gospodarczym rekomendacji optymalizacji obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa, w tym ewentualna zmiana formy prawnej podmiotu gospodarczego.
Planowany termin realizacji zamówienia 01.02.2023-31.05.2023 r.
Termin składania ofert (co najmniej 7 dni kalendarzowych od dnia upublicznienia/przesłania zapytania nn. ofertowego) 16.12.2023 r.
Sposób składania ofert (np. email/wersja papierowa na wskazany adres) Oferty proszę składać w wersji cyfrowej (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: sylwek@poligrafik.com.pl

III. KRYTERIA DOSTĘPU UMOŻLIWIAJĄCE USŁUGODAWCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY

(* Nie dotyczy:
– Instytucji Otoczenia Biznesu posiadających akredytację Ośrodka Innowacji wydaną przez właściwe Ministerstwo,
– Instytucji Otoczenia Biznesu zapisanych w katalogu usługodawców na platformie internetowej projektu)

Kryterium dostępu Sposób oceny
*Podmiot spełnia definicję Usługodawcy określoną w Regulaminie udzielania voucherów dla przedsiębiorstw Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Podmiot
*Podmiot posiada strategię biznesową i/lub plan działań uwzględniający realizację usług doradczych dla MŚP Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji/dokumentów złożonych przez Podmiot.
* Podmiot prowadzi aktywną działalność od minimum 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia Formularza ofertowego dla MŚP Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot wraz z dokumentem rejestracyjnym.
* Podmiot posiada potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do należytego świadczenia usług Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji
w formie oświadczenia złożonego przez Podmiot. Informacje mają potwierdzić czy IOB posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji, związanej ze świadczeniem usług oraz dysponowanie urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym.
*Podmiot posiada potencjał ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usługi Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Podmiot, iż nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, oraz nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości oraz nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne
* Podmiot posiada doświadczenie w realizacji min.5 usług doradczych na rzecz MŚP w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia poprzedzającego moment zgłoszenia udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy? w tym okresie Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot, wraz z udokumentowaniem (np. referencje, protokoły odbioru usługi, itp.).
*Podmiot zatrudnia na umowę o pracę (min. 1 etat) osobę/osoby, która/e posiada/ją doświadczenie w realizacji min. 3 usług doradczych na rzecz MŚP oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców,
i/lub Usługodawca współpracuje z min. 2 osobami, które zrealizowały min. 3 usługi doradcze na rzecz MŚP, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.
Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot. Dla każdej z osób należy wskazać:

 • wykształcenie
 • doświadczenie zawodowe, w tym zwłaszcza
  w zakresie wykonania min. 3 usług doradczych dla MŚP zbieżnych tematycznie z usługą, na którą zapotrzebowanie zgłasza przedsiębiorca,
 • obszary specjalizacji, 
 • kategorie usług jakie będzie świadczyła dana osoba
 • podstawę dysponowania przez Usługodawcę daną osobą 

Dodatkowo MŚP może wymagać, np.:

 • stopnie naukowe,
 • kursy/szkolenia, 
 • posiadane certyfikaty,
 • publikacje,
 • znajomość języków obcych, itp.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium obligatoryjne – CENA
Liczba przyznanych punktów Cena [PLN] (C) – 100% 
Cena (C) – liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (100 pkt):
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium ?Cena? ;
Cmin – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cbad – cena oferty (brutto) badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Wytyczne do
przygotowania ofert
 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 2. Każdy Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN
 3. Jeżeli ofertę składa podmiot nie będący IOB posiadający akredytacje lub IOB zapisany w katalogu usługodawców należy złożyć dokumenty poświadczające spełnianie kryterium dostępu.
 4. Jeżeli w kryterium oceny ofert uwzględnione są kryteria fakultatywne należy złożyć dokumenty na potwierdzenie spełniania wyznaczonych kryteriów.
 5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 6. Zamawiający i Podmiot nie mogą być powiązane ze sobą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2.  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Do pobrania:

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. POLIGRAFIK – zapytanie ofertowe